പാർട്ടിയുടെ ജിഹാദികളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്: അണികൾ പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങി! എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രതിഷേധം, കൂട്ട രാജി