ലാലാ ലജ്‌പത്‌ റായ്, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരചരിത്രത്തിലെ അഗ്നിജ്വാല..!!

    0

    ഇന്ന് നവംബർ 17 ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ അഗ്നി ജ്വാലയായ ലാലാ ലജ്പത് റായിയുടെ ചരമദിനം. ബ്രിട്ടീഷ് രാജിനെതിരെയുള്ള രാഷ്ട്രിയപടനീക്കത്തില്‍ സുപ്രധാനിയായിരുന്നു ലജ്‌പത്‌ റായ്

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here