ഒഴിവാക്കാം റോഡപകടങ്ങൾ! മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായി വേൾഡ് ബാങ്ക് സീനിയർ പ്രോഗ്രാം മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടൻറ് സോണി തോമസ്..

0

ഒഴിവാക്കാം റോഡപകടങ്ങൾ! മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായി വേൾഡ് ബാങ്ക് സീനിയർ പ്രോഗ്രാം മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടൻറ് സോണി തോമസ്..

ROADSAFETY #SONYTHOMAS #ROADACCIDENTS #ROADSAFETYGUIDELINES #roadsafetyawareness #roadsafetyweek #roadsafetycampaign #roadsafetyrules #roadsafetytips #TATWAMAYITV #TATWAMAYINEWS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here