അഴിമതിക്ക് തടയിട്ടു: കൗശികനെ ജല അതോറിറ്റി എം.ഡി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കി…കേരളം നമ്പര്‍ 1 തന്നെ…

0

അഴിമതിക്ക് തടയിട്ടു: കൗശികനെ ജല അതോറിറ്റി എം.ഡി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കി…കേരളം നമ്പര്‍ 1 തന്നെ…

AKaushikan #KeralaWaterAuthority #KKrishnankutty #TatwamayiNews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here