പോലീസിനെ നവീകരിക്കാനെന്ന പേരില്‍ തീവെട്ടിക്കൊള്ള… ഫണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന്റേതല്ലേ…

0

പോലീസിനെ നവീകരിക്കാനെന്ന പേരില്‍ തീവെട്ടിക്കൊള്ള…ഫണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന്റേതല്ലേ… #KERRAAPOLICE #PoliceRenovation #RamanSrivasthava #KeralaDGP #PinarayiVijayan #TatwamayiNews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here