“ആസാദി” കച്ചവടക്കാരേ… വല്ല ബോധവുമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്???

0

“ആസാദി” കച്ചവടക്കാരേ… വല്ല ബോധവുമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്??? #AZADI #AZADIJNU #JNU #CAA #NRC #SupportCAA #SupportNRC #NarendraModi #AmitShah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here