ബഡ്ജറ്റ് 2020 -തത്സമയം

0
Presentation of #UnionBudget 2020 by Nirmala Sitharaman, Finance Minister

പാർലമെന്റിൽ ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു...തത്സമയം #UnionBudjet2020

Posted by Tatwamayi NEWS : തത്വമയി ന്യൂസ് on Friday, January 31, 2020
Presentation of #UnionBudget 2020 by Nirmala Sitharaman, Finance Minister

പാർലമെന്റിൽ ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു…തത്സമയം#UnionBudjet2020

Posted by Tatwamayi News : തത്വമയി ന്യൂസ് on Friday, January 31, 2020

ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here