വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി..ഇടയ്ക്കൊന്നു നടുവ് നിവർത്തണം..

0

വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി..ഇടയ്ക്കൊന്നു നടുവ് നിവർത്തണം.. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം സന്തോഷിച്ചെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല പലർക്കും ഈ വീട്ടിലിരുന്നുള്ള ജോലി..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here