ഹിന്ദു വിദ്യാർത്ഥികളെ മന:പൂർവ്വം തോൽപിക്കുന്ന ജിഹാദി ഭീകരൻ മാഷ്… ജാമിയ അഥവാ ജിഹാദി സർവ്വകലാശാല.. പൗരത്വ നിയമത്തിനെ പിന്തുണച്ചാൽ പരീക്ഷയിൽ തോൽപ്പിക്കും..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here