സ്വപ്നയുടെ കൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ കയറിയിറങ്ങിയതാര്? CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ മാറ്റി?

0

സ്വപ്നയുടെ കൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ കയറിയിറങ്ങിയതാര്? CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ മാറ്റി?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here