തലസ്ഥാനത്തെ തുണിക്കടയിൽ നിന്ന് “യുവാക്കൾ” IS ൽ ചേരാൻ സിറിയയിലെത്തി?

0

തലസ്ഥാനത്തെ തുണിക്കടയിൽ നിന്ന് “യുവാക്കൾ” IS ൽ ചേരാൻ സിറിയയിലെത്തി?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here