ട്രാൻസ്ജെന്ററുകളെ ഒഴിവാക്കിയവർക്ക് അവർ ജീവിതം കൊണ്ട് മറുപടി നൽകി; ചുട്ട മറുപടി | Kerala LGBTQ | Seema Vineeth

0

ട്രാൻസ്ജെന്ററുകളെ ഒഴിവാക്കിയവർക്ക് അവർ ജീവിതം കൊണ്ട് മറുപടി നൽകി; ചുട്ട മറുപടി | Kerala LGBTQ | Seema Vineeth

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here