ഈ ഓഫർ തത്വമയി ന്യൂസ് വായനക്കാർക്കു മാത്രം 

ഭായിമാരെല്ലാം പ്രശ്നക്കാരല്ല…പ്രശ്നക്കാരെയൊട്ട് വേണ്ടാ താനും…

KeralaInterstateWorkers #MigrantWorkers #TatwamayiNews

ഈ ഓഫർ തത്വമയി ന്യൂസ് വായനക്കാർക്കു മാത്രം 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here