പോലീസ് വന്നപ്പോൾ വ്യാജ റിപ്പോർട്ടർ ഓടി രക്ഷപെട്ടു.. ഇവൻ വർഗീയത തുപ്പുന്ന ഭീകരൻ | Khader Karippody

0

പോലീസ് വന്നപ്പോൾ വ്യാജ റിപ്പോർട്ടർ ഓടി രക്ഷപെട്ടു.. ഇവൻ വർഗീയത തുപ്പുന്ന ഭീകരൻ | Khader Karippody