അഴിമതികളുടെ തീരാത്ത പട്ടിക… ഉളുപ്പില്ലേ പിണറായീ, ഉറപ്പാണെന്ന് വീമ്പിളക്കാന്‍‌

LDF SCAMS

0

അഴിമതികളുടെ തീരാത്ത പട്ടിക… ഉളുപ്പില്ലേ പിണറായീ, ഉറപ്പാണെന്ന് വീമ്പിളക്കാന്‍‌ | LDF SCAMS