റിയാസ് സഖാവിന്‍റെ “ക്യാപ്സ്യൂള്‍” കൊളളാം കാര്യങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ന്യായീകരിക്കുക.. കഷ്ടം മരുമകനേ

    0

    റിയാസ് സഖാവിന്‍റെ “ക്യാപ്സ്യൂള്‍” കൊളളാം കാര്യങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ന്യായീകരിക്കുക.. കഷ്ടം മരുമകനേ

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here