ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന ട്രാൻസ്‍ജെൻഡർ യുവതികൾക്ക് ഭീഷണി, പരിഹാസം കേട്ടാലറയ്ക്കുന്ന തെറിവിളി

    Transgender Joined Bjp During Vijay Yatra

    0

    ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന ട്രാൻസ്‍ജെൻഡർ യുവതികൾക്ക് ഭീഷണി, പരിഹാസം കേട്ടാലറയ്ക്കുന്ന തെറിവിളി