ഹിന്ദു മത വിശ്വാസികൾ ഏറെ വിശ്വാസത്തോടെ കാണുന്ന അനുഷ്‌ടാനമാണ് വെളിച്ചപാട് അഥവാ കോമരം തുള്ളൽ. അതിനെ തെരുവിൽ ആഭാസമായി കെട്ടിയാടാന്‍ അവസരം നല്‍കി