0

കർഷകർ എന്നും കണ്ണീർ പാടത്ത് തന്നെ..

വേനൽ മഴയിലും കാറ്റിലും വ്യാപകമായി കൃഷി നശിച്ചു.കർഷകർ ദുരിതക്കയത്തിൽ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here