ദൃശ്യം2 ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു; കൊവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളും മുന്‍കരുതലുകളും പാലിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചിത്രീകരണം; പൂജാചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

0

ദൃശ്യം2 ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു; കൊവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളും മുന്‍കരുതലുകളും പാലിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചിത്രീകരണം; പൂജാചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here