ശങ്കു ടി ദാസിന്റെ കൈയിൽ നിന്നും കണക്കിന് വാങ്ങിക്കൂട്ടി ശ്രീകണ്ഠനും വക്കീലും | SANKU T DAS

0

ശങ്കു ടി ദാസിന്റെ കൈയിൽ നിന്നും കണക്കിന് വാങ്ങിക്കൂട്ടി ശ്രീകണ്ഠനും വക്കീലും | SANKU T DAS

ശങ്കുവിനെതിരെ വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ച അഡ്വ.ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ ഇപ്പോൾ ചുവരിൽ നിന്നും വടിച്ചെടുക്കാം