ഇവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ സംഘിയാവാതെ പറ്റില്ല എന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ തുറന്ന് പറയുന്നു | KP SUKUMARAN

0

ഇവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ സംഘിയാവാതെ പറ്റില്ല എന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ തുറന്ന് പറയുന്നു | KP SUKUMARAN

ഇവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ സംഘിയാവാതെ പറ്റില്ല എന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ തുറന്ന് പറയുന്നു