ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മാതൃക ഇനി ഭാരതം..!!

ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഭാരതത്തെ മാതൃകയാക്കുന്നു, ഇനി സുടാപ്പികൾ എന്തുപറഞ്ഞ് കുരുപൊട്ടിക്കും