സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ വാർ റൂം വേണുഗോപാലിന്റെ വിഫല ശ്രമം. പൊളിച്ചടുക്കി ബിജെപി