ജി സുധാകരൻ വിതച്ചത് കൊയ്യുന്നു, പുകഞ്ഞു പുകഞ്ഞ് ഒടുവിൽ പാർട്ടിക്ക് പുറത്തേക്ക് ?| OTTAPRADAKSHINAM

ശൈലജ ടീച്ചറിനെയും ജി സുധാകരനെയും നൈസ് ആയി സൈഡാക്കിയ പിണറായി ബുദ്ധി