സസ്പെൻഷൻ തനിക്ക് പുല്ലെന്ന് ബസ്‌ ഡ്രൈവർ ജയ്ദീപ് ആശാൻ | JAYADEEP SEBASTIAN

0

സസ്പെൻഷൻ തനിക്ക് പുല്ലെന്ന് ബസ്‌ ഡ്രൈവർ ജയ്ദീപ് ആശാൻ | JAYADEEP SEBASTIAN

സസ്പെൻഷൻ ഷാപ്പിലിരുന്ന് ആഘോഷിച്ച ജയദീപ് ആശാൻ എന്ന ആ ബസ് ഡ്രൈവർ | JAYADEEP SEBASTIAN