ചൈനയുടെ ഇരുമ്പുമറയ്ക്കുള്ളിൽ ഒളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാരക പ്രഹര ശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ | CHINA

0

ചൈനയുടെ ഇരുമ്പുമറയ്ക്കുള്ളിൽ ഒളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാരക പ്രഹര ശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ | CHINA