ഡിഫിയുടെ ഫുഡ്‌ സ്ട്രീറ്റ് ഹരികൃഷ്ണൻസ് സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് പോലെ | OTTAPRADAKSHINAM

0

ഡിഫിയുടെ ഫുഡ്‌ സ്ട്രീറ്റ് ഹരികൃഷ്ണൻസ് സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് പോലെ | OTTAPRADAKSHINAM

ഡിഫിയുടെ ഫുഡ്‌ സ്ട്രീറ്റിൽ ബീഫും പന്നിയും മാറി വിളമ്പിയോ? പണി കൊടുത്തത് ക്രിസംഘികളോ ?