സുരേഷ് ഗോപി ഹീറോയാടാ.. സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലും | SURESH GOPI IN ACTION

പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ സുരേഷ്‌ഗോപിക്കെതിരെ അസഹിഷ്ണ്ത ചുട്ട മറുപടി നൽകി ആക്ഷൻ ഹീറോ | SURESH GOPI IN ACTION