തള്ളിമറിക്കാനല്ലാതെ ഒന്നിനുമറിയാത്ത ഇരട്ടചങ്കൻ ! രോക്ഷാകുലരായി ജനം